top of page

Projektujemy z zachowaniem najwyższych standardów

3.JPG
2.JPG

Jednym z najistotniejszych zagadnień w projektowaniu architektonicznym w dzisiejszych czasach pozostaje kwestia uwarunkowań i rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

W KWADRAT Polska projektując, uwzględniamy wielorakie wymagania przepisowe, nie tylko wynikające z powszechnie znanych aktów prawnych, jak Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie, ale także z towarzyszących rozporządzeń i norm, m.in.:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
    i terenów;

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

  • Polskich Norm, m.in. ostatniej normy dotyczącej zbiorników ppoż. — Ochrona Budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne.

 

Wymagania ogólne.

W budownictwie przemysłowym występuje obecnie wiele specyficznych dla tej gałęzi problemów i uwarunkowań, jak tzw. kwestia "Box-in-Box" — wydzieleń pożarowych obiektów wewnątrz hal, podestów wielopoziomowych — tzw. picktower'ów, stosowania instalacji przeciwpożarowych zgodnie z dopuszczalnymi normami zagranicznymi — np. NFPA w przypadku instalacji tryskaczowej i oddymiającej, ich powiązań z rodzimymi przepisami,

zmian w interpretacjach tychże przepisów, odrębnych wymagań ubezpieczycieli i wielu innych kwestii.

Znajomość powyższych zagadnień jest niezbędna do poprawnego zaprojektowania i odebrania przez służby PSP obiektów tego rodzaju i skali.

Wizytacje odbiorowe są obecnie przeprowadzane rygorystycznie nie tylko pod kątem zgodności z projektem, ale także ich merytorycznej poprawności.

W efekcie szczegółowa znajomość i umiejętność stosowania tych przepisów, którą cechuje się KWADRAT Polska, opiera się na dużym doświadczeniu i wiedzy własnej, a nie wyłącznie na wymaganej do projektu opinii Rzeczoznawców Przeciwpożarowych.

bottom of page